A CEMP 2018-as ÁSZF-je

2019-05-22

CEMP Sales House - Általános Szerződési Feltételek

 

 1. Meghatározások
 2. ÁSZF: A CEMP Sales House Általános Szerződési Feltételei, azaz a jelen dokumentum.
 3. CEMP Sales House: a CEMP SH Kft. (1033 Budapest, Flórián tér 1.; Cg. 01-09-182590), amely jellemzően az Index.hu Zrt. továbbá a cemp-x online Zrt. („CEMP-X”) érdekeltségi körébe tartozó más társaságok által működtetett print és online kiadványok médiafelületeit, illetve egyéb kiadók, médiatulajdonosok szerződéses viszonyban hasznosításra átadott kiadványait értékesítő, komplex médiaszolgáltatásokat (médiatervezést, vásárlást, PR-t és egyéb kommunikációs szolgáltatást) végző gazdasági társaság.
 4. Egyedi Szerződés: A Hirdetések megjelentetése illetve szolgáltatások biztosítása tárgyában a CEMP Sales House és a Megbízó között írásban létrejött egyedi megállapodás.
 5. Hirdetés: Olyan közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód, amely valamely birtokba vehető, forgalomképes ingó dolog – ideértve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket (a továbbiakban együtt: termék) –, szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (a továbbiakban mindezek együtt: áru) értékesítésének vagy más módon történő igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal összefüggésben a Hirdető neve, megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére vagy áru, árujelző ismertségének növelésére irányul.
 6. Listaár: A hirdetési díjszabás alapja, vagyis az egyes hirdetési felületekre megadott, hivatalosan publikált ár (tarifaár).
 7. Hirdető: Akinek, vagy amelynek érdekében a reklám közzétételre kerül, illetve aki, vagy amely a saját érdekében a reklámot illetve annak közzétételét vagy más szolgáltatást a CEMP Sales House-tól megrendeli.
 8. Kiadványok: CEMP Sales House által értékesített termékek:
 1. Megbízó: Amennyiben a Hirdető saját érdekében rendeli meg a reklám közzétételét a CEMP Sales Housetól, úgy a Hirdető azonos a Megbízóval, amennyiben a reklám közzétételét a Hirdető megbízásából ügynökség, vagy bármely más közvetítő rendeli meg, úgy a reklámot a Hirdető megbízásából a CEMP Sales Housetól ténylegesen megrendelő ügynökség, közvetítő vagy bármely más harmadik személy jogalany minősül Megbízónak.
 2. Net-net ár: A hirdetés közzétételének felárakkal növelt, kedvezményekkel és jutalékokkal csökkentett, ÁFA nélküli ára.
 3. Hirdetési statisztika: A CEMP Sales House által használt mindenkori hirdetés-kiszolgáló rendszer által előállított, a reklámok kreatívonkénti és megjelenési helyenkénti, megjelenés (ad view, a továbbiakban: AV) - és kattintási (click-through, a továbbiakban CT) számát rögzítő statisztika. Online felületek esetén a Hirdetési statisztikát az Adverticum adszervere állítja elő.
 4. Politikai hirdetés: ellenérték fejében vagy anélkül közzétett, valamely párt, politikai mozgalom vagy a kormány népszerűsítését szolgáló vagy támogatására ösztönző, illetve azok nevét, célját, tevékenységét, jelszavát, emblémáját népszerűsítő, a reklámhoz hasonló módon megjelenő, illetve közzétett hirdetés. A mindenkori kormány, a hozzá tartozó minisztériumok, háttérintézmények és közhasznú szervezetek, a politikai pártok, vagy a politikai pártokkal együttműködő, illetve azok tevékenységét bíráló szervezetek népszavazási ill. kampányidőszaktól független egyedi kommunikációja esetében a CEMP Sales House fenntartja magának a jogot, hogy egyedi elbírálás alapján döntsön az adott hirdetés besorolásáról.
 5. Speciális Hirdetés: speciálisnak minősül minden olyan
  1. online Hirdetés, mely az árlistában szereplő normál, rögzített méretű reklámoktól eltér, és/vagy eltakarja a tartalmat, megszakítja az oldal letöltődését, megakasztja az oldal rendeltetésszerű használatát, vagy megjelenése az oldal kódjába való beavatkozást igényel;
  2. online Hirdetés, amelynek kiszolgálása eltér a piaci standard kiszolgálási formáktól, különösen abban az esetben, ha az jelenti az elszámolás alapját is;
  3. nyomtatott Hirdetés mely az árlistában szereplő normál, rögzített méretű hirdetéstől eltér, és/vagy speciális nyomtatási, előkészítési, disztribúciós tevékenységet igényel (pl. behúzás, átkötő, ráfűzés stb.).
 6. Üzleti titok: Minden olyan információ, adat, irat, amelyet (i) a CEMP Sales House a Megbízóval közöl, különösen annak működésével, gazdálkodásával, az alkalmazott kedvezményekkel, tevékenységével, ügyfeleivel kapcsolatban; (ii) ügyfelek listája és az ügyfelekre vonatkozó minden adat, a Megbízó tevékenységére és gazdálkodásra vonatkozó adatok, amelyek a CEMP Sales House tudomására jutnak a jelen ÁSZF vagy a hirdetési szerződés kapcsán. Így különösen, de nem kizárólagosan üzleti titoknak minősülnek a hirdetési szerződésben foglalt kedvezmények és net-net hirdetési összegek.

 

 1. Bevezető rendelkezések

2.1      A CEMP Sales House az általa értékesített médiafelületeken a hirdetések közzétételét a jelen ÁSZF-ben rögzített rendelkezéseknek megfelelően vállalja.

2.2      A CEMP Sales House által értékesített felületeken a hirdetések a CEMP Sales House és a Megbízó között létrejött Egyedi Szerződések alapján kerülnek közzétételre. A Megbízó és a CEMP Sales House közötti teljes megállapodást az Egyedi Szerződés és jelen ÁSZF együttesen képezi. Az Egyedi Szerződések megkötésével a Megbízó jelen ÁSZF tartalmát megismertnek és elfogadottnak tekinti.

2.3      Megbízó elfogadja, hogy amennyiben a Megbízó nem küldi vissza a CEMP Sales House részére a cégszerűen aláírt Egyedi Szerződést, azonban egy adott hirdetés megjelentetésére vonatkozólag konkrét megrendelést küld a CEMP Sales House részére, úgy az egyedi megrendelés átküldésével egyúttal elfogadja mind az Egyedi Szerződésben, mind a jelen ÁSZF-ben rögzített rendelkezéseket.

 

III. A megrendelések leadásának szabályai

3.1      Általános szabályok

3.1.1 A CEMP Sales House a megrendeléseket írásban (levélben, faxon vagy e-mailen) fogadja el. A foglalás a másik fél által aláírt megrendelő CEMP Sales House-hoz való beérkezését és annak a CEMP Sales House által történt visszaigazolását követően számít megrendelésnek. A CEMP Sales House jogosult feltételezni, hogy a másik fél által aláírt megrendelő és visszaigazolás a fél megrendelési szándékát tartalmazza, amennyiben az tartalmazza a megrendelő fél pecsétjét.

3.1.2 A hirdetések megrendelésekor a Megbízónak meg kell neveznie a vállalkozását, annak székhelyét vagy állandó telephelyét, számlázási és értesítési postai címét és számlaszámát, valamint meg kell adnia az adószámát és cégjegyzékszámát. Amennyiben a Megbízó nem azonos a Hirdetővel, a fentieken túl meg kell neveznie a Hirdetőt és a hirdetés tárgyát is.

3.1.3 A Megbízónak a megrendelésben nyilatkoznia kell a fizetés módjáról is, elfogadva az alábbi XI. pontban rögzített szabályokat.

3.1.4 Amennyiben Hirdetés kreatív anyagát Megbízó készíti vagy készítteti el, azt online, audio vagy audiovizuális Kiadványban történő közzététel esetén a közzététel napját megelőzően legkésőbb két (2) munkanappal, nyomtatott Kiadványban történő közzététel esetén legkésőbb nyomdába adás előtt öt (5) munkanappal a CEMP Sales House rendelkezésére bocsátja.Amennyiben Megbízó a CEMP Sales House-tól rendeli meg a Hirdetést, úgy köteles a CEMP Sales House, vagy a CEMP Sales House által megbízott alvállalkozó szerint előzetesen meghatározott határidőig leadni a Hirdetés elkészítéséhez szükséges információkat és nyersanyagot.

A Megbízó tudomásul veszi, hogy amennyiben a megrendelt hirdetési felületeken a Megbízó érdekkörében felmerülő késedelem miatt a CEMP Sales House nem tudja elhelyezni a Megbízó hirdetését (például azért, mert a Megbízó nem, vagy nem a CEMP Sales House hirdetési specifikációjának megfelelő formában juttatta el a CEMP Sales House számára a szükséges kreatívokat a megjelenések kezdete előtt két (2) munkanappal), abban az esetben a teljes (kedvezményekkel és jutalékkal csökkentett) hirdetési díj kiszámlázásra kerül.

3.1.5 A Megbízó érdekkörében felmerülő késedelem esetén a CEMP Sales House nem vállal garanciát a megrendelt hirdetések megjelenésére, ugyanakkor a megrendelt mennyiség kiszámlázásra kerül az előző bekezdés szerint. A CEMP Sales House az azonos szerződési szám alá eső megrendeléseket egy megrendelésként kezeli.

3.2      Megrendelés további szabályai online Kiadványok esetében

3.2.1  Megbízó online Hirdetés megrendeléséhez a http://cempsh.blog.hu/, weboldalon található Technikai specifikációk dokumentum alapján rögzítetteknek megfelelő, kész Hirdetés anyagot kell küldenie, kivéve, ha az anyag elkészítését a CEMP Sales House-tól rendeli meg. CEMP Sales House a Hirdetéseket elektronikus formában fogadja a rendeles@cemp.hu e-mail címen, avagy a http://cempsh.blog.hu/ weboldalon található elérhetőségeken.

3.2.2  Megbízónak bizonyos termékek esetében lehetősége van arra, hogy egy adott felületen (tartalmi egységen) ne mozgóképes, hanem álló tájolású, állóképes (statikus) hirdetés közzétételét rendelje meg, az állóképes Hirdetésekre vonatkozó kedvezményes listaárak ellenében. Ha azonban a megrendelő mellé Megbízó mozgóképes Hirdetést küld a CEMP Sales House részére, vagy az általa megadott hirdetési kód mögé mozgóképes hirdetést helyez el annak ellenére, hogy a megrendelőn állóképes hirdetést jelölt meg, úgy CEMP Sales House a Hirdetésre automatikusan a kedvezményt nem tartalmzó és mozgóképes Hirdetésekre vonatkozó feltételeket és díjszabást jogosult alkalmazni. Ezen felül a CEMP Sales House ilyen esetben jogosult a megrendelt Hirdetés közzétételéért fizetendő, a mozgóképes Hirdetésekre vonatkozó net-net ár 30%-át kötbérként felszámítani.

3.3      Megrendelés további szabályai nyomtatott Kiadványok esetében

3.3.1  Eltérően az online Kiadványoktól, a nyomtatott Kiadványokban történő hirdetések megrendelése esetén a CEMP Sales House a megrendelések beérkézeséről előzetes, feltételes visszaigazolást küld a Megbízónak, amely tanúsítja a megrendelés CEMP Sales House általi befogadását, azonban előfordulhat, hogy egyéb okokból a nyomtatott Kiadvány mégsem kerül kinyomtatásra. Ha a hirdetés közzétételére utóbb nem kerül sor, az előzetes, feltételes visszaigazolás alapján a CEMP Sales House-szal szemben a Megbízó követelést nem támaszthat.

Amennyiben végső döntés születik a nyomtatott Kiadvény előállításáról, a CEMP Sales House második, végleges visszaigazolást küld Megbízó részére, amely tartalmazza a hirdetési anyag leadásának határidejét.

3.3.2  Megbízó a nyomtatott Kiadványokban történő megrendeléshez legkésőbb az anyagleadási határidőig – de amennyiben ez nem lehetséges, úgy a visszaigazolásban rögzített határidőre – kész Hirdetés anyagot kell küldenie, kivéve, ha az anyag elkészítését a CEMP Sales House-tól rendeli meg. Ennek elmulasztása esetén a Megbízó a Hirdetés net-net árával megegyező mértékű kötbér fizetésére köteles.

3.3.3  CEMP Sales House a Hirdetéseket elektronikus formában fogadja a rendeles@cempsh.hu e-mailcímen. A Hirdetéshez ajánlott mellékelni a Hirdetés utolsó állapotát tükröző kinyomtatott változatát (azaz proof-ot). Ennek hiányában az esetlegesen bekövetkező esztétikai, szöveg és/vagy színhibákért a CEMP Sales House felelősséget nem vállal, és ebben az esetben a Megbízó hibás teljesítésre hivatkozva árcsökkentést nem érvényesíthet CEMP Sales House-szal szemben. A speciális hirdetések közé sorolt inzertek elkészítéséhez szükséges termékeket a Megbízó köteles a visszaigazolásban rögzített helyre és határidőre leszállítani.

3.3.4  Amennyiben az anyag átadása, illetve a visszaigazolás után a Megbízó részéről a hirdetési anyag tartalma vagy publikálási módja tekintetében változtatás iránti igény merül fel, úgy ennek bejelentésekor a Megbízó új, nyomdakész anyagról is köteles gondoskodni. Változtatás iránti igény írásbeli bejelentésének és az új anyag átadásának az anyagleadási határidőig meg kell történnie. Megbízó tudomásul veszi, hogy a Hirdetés cseréjére csak a meghatározott határidőt megelőzően, kizárólag a CEMP Sales House írásbeli értesítése mellett van lehetőség.

3.3.5  Amennyiben a módosítást a CEMP Sales House nem fogadja el, úgy a módosítási kérés kézhezvételétől számított egy (1) munkanapon belül (értendő: 09:00 órától 17:00 óráig) írásbeli visszajelzést küld.

3.3.6  Megbízó tudomásul veszi, hogy amennyiben nem kér speciális elhelyezést, úgy a Hirdetés elhelyezését a CEMP Sales House határozza meg. Megbízó tudomásul veszi továbbá, hogy a Hirdetés vizuális és szövegkörnyezetével kapcsolatban semmiféle igényt nem támaszthat.

A Hirdetésnek a Kiadványban való elhelyezésére vonatkozó speciális kérelmet a Hirdetési helyek számától függően fogad el a CEMP Sales House. A speciális elhelyezést CEMP Sales House felár ellenében vállalja. Amennyiben a Megbízó ilyen a CEMP Sales House által elfogadott megrendelése ellenére a Hirdetés nem a kért speciális helyen jelenik meg, úgy CEMP Sales House-szal szemben kárigény nem érvényesíthető, azonban az Egyedi Szerződésben megjelölt speciális helyért számított felárat CEMP Sales House nem érvényesíti.

 

 1. A Hirdetések közzétételének általános szabályai

4.1      A CEMP Sales House vállalja, hogy a megrendelt Hirdetéseket, az adott körülmények közötti technikai és esztétikai kivitelben jeleníti meg.

4.2      A Megbízó tudomásul veszi, hogy a kampányban megrendelt hirdetési felületek egy részét vagy egészét a CEMP Sales House alvállalkozói szerződéssel biztosítja külső partnerein keresztül. A CEMP Sales House garantálja, hogy a szerződésben foglalt külső felületek értékesítését jogszerűen, az érintett alvállalkozói partnerekkel kötött megfelelő jogviszony alapján végzi.

4.3      A CEMP Sales House minimum net-net 50.000 Ft + ÁFA értékben vesz fel megrendelést.

4.4      A Megbízó a megrendelt kampányok esetén kérheti, hogy adott oldalon, egyazon oldalletöltés esetén display (grafikus) hirdetése ne jelenjen meg általa megnevezett versenytársa display (grafikus) hirdetésével együtt (konkurencia kizárás). Az Index.hu címlapon konkurencia kizárásra vonatkozó kérést csak a szerkesztett tartalmi felület vonatkozásában (minta: http://ajanlat.cempsh.hu/tmp/index_cimlap.jpg) tud befogadni a CEMP Sales House.

A Megbízó a konkurencia kizárására vonatkozó igényét a kampány megrendelésekor köteles jelezni. A CEMP Sales House a Megbízó által az adott kampány megjelenéseinek vonatkozásában a fenti módon elkerülendő konkurens hirdetőként megjelölt cégek esetében, megjelölt versenytársanként 5% felárat jogosult megállapítani a hirdetések kedvezménnyel csökkentett hirdetési díjára. (Számítási példa: a kedvezményekkel csökkentett összeg 1.000,- forint, a Megbízó két versenytársának hirdetéseit szeretné elkerülni hirdetéseivel. Ez versenytársanként 5, összesen 10%, a fizetendő hirdetési díj 1.100,- forint.)

A CEMP Sales House konkurencia kizárást csak a direkt módon értékesített kampányokra tud biztosítani, az adott oldalban megjelenő, automatizált rendszereken keresztül megjelenített hirdetések esetén a kizárólagosság technikailag nem biztosítható. A CEMP Sales Housenak nem áll módjában versenytárs kizárást biztosítani az AMP (Acelerated Mobile Page) szabvány szerint működő oldalakon az AMP szabvány sajátosságai miatt.

A CEMP Sales House fenntartja a jogot a hirdetői konkurencia kizárási igény elutasítására.

4.5      Megbízó tudomásul veszi, hogy az Egyedi Szerződésben/megrendelőben megrendelt hirdetési felületeken csak egy Hirdető jelenhet meg, a hirdetési felületek Megbízón, illetve az adott Hirdetőn kívüli harmadik fél részére nem átruházhatóak, nem továbbértékesíthetőek. Amennyiben a Hirdetésen harmadik fél megjelenik, Megbízó köteles azt a megrendelést megelőzően a CEMP Sales House felé jelezni, illetve a kreatívokat előzetesen jóváhagyásra megküldeni. CEMP Sales House fenntartja döntési jogát a harmadik felet feltüntető kreatívok befogadásáról, illetve hirdetési felár megállapításáról, melynek mértéke ettől eltérő megegyezés hiányában a hirdetési díj 20%-a. Közös hirdetés esetén a megrendelést leadó Megbízó a Hirdetésért a rá vonatkozó felelősségi szabályok szerint áll helyt, és szavatolja, hogy jogosult a Hirdetést a további hirdető nevében és képviseletében megrendelni.

4.6      A Megbízó által közzétenni rendelt hirdetések tartalmának meg kell felelniük a jogszabályi előírásoknak, nem ütközhetnek hatályos jogszabályokba. Megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy megtéríti a CEMP Sales House mindazon esetlegesen felmerülő kárát és/vagy költségeit, amely akár közvetlenül, akár közvetetten abból származik, hogy a Megbízó által megrendelt hirdetés nem vagy nem maradéktalanul felelt meg a jelen bekezdésben rögzített követelményeknek. Ezzel egyidejűleg a CEMP Sales House teljes mértékben kizár minden azzal kapcsolatos felelősséget, hogy Megbízó által megrendelt hirdetés a hatályos jogszabályoknak nem vagy nem maradéktalanul felel meg.

A CEMP Sales House fenntartja magának a jogot, hogy azokat az anyagokat, amelyek jellege, tartalma, megjelenése, minősége jogszabályba ütközik, vagy ellentétesek a CEMP Sales House és partnerei arculatával, szemléletével, nem jelenteti meg, illetve a megjelenést azonnali hatállyal visszavonja.

4.7      CEMP Sales House a nyomtatott Kiadványokban közzétenni megrendelt Hirdetés szövegében a magyar helyesírás szabályainak megfelelő javításokat a Megbízóval való egyeztetés nélkül is elvégezheti. Amennyiben a CEMP Sales House megítélése szerint a Hirdetés szövegében – értelmezési probléma miatt vagy egyéb okból – érdemi változtatásra is szükség van, ezt a Megbízóval egyeztetve kell elvégezni.

A CEMP Sales House a nyomtatott Kiadványokba leadott kreatívot megjelenés előtt ellenőrzi. Az ellenőrzés során felmerülő technikai és tartalmi hibákról CEMP Sales House tájékoztatja a Megbízót, de ezek megjelenés előtti korrigálása Megbízó felelőssége.

A CEMP Sales House nem vállal felelősséget a Hirdetésekben előforduló esetleges hibák miatt bekövetkező károkért, továbbá azért sem, ha a kár egy hirdetés megjelenésének elmaradásából következik be (azaz elmaradt haszon címén a CEMP Sales House nem vonható felelősségre).

4.8      CEMP Sales House fenntartja a jogot, hogy az adott Kiadvány honlapjának működését akadályozó, vagy a látogatók nagy részénél az adott honlap látogatását zavaró Hirdetéseket előzetes értesítés nélkül eltávolítsa az érintett honlapról. CEMP Sales House fenntartja a jogot, hogy azokat a kreatívokat, amelyek az átlagos konfigurációjú számítógépeken az elvárhatónál nagyobb terhelést okoznak, előzetes értesítés nélkül inaktiválja. Ezekben az esetekben Megbízó a CEMP Sales House-szal szemben a HIrdetés eltávolításához ill. inaktiválásához kapcsolódóan követelést nem támaszthat.

4.9      A CEMP Sales House által szerkesztett és elkészített hirdetési anyagokkal kapcsolatos valamennyi szerzői jog – beleértve valamennyi egyedi ötletet, elgondolást – a CEMP Sales House-t illeti meg. Azok bármilyen, a CEMP Sales House-nak adott megrendelésen kívüli felhasználására kizárólag a CEMP Sales House előzetes írásbeli hozzájárulásával van lehetőség. E rendelkezés megszegése esetén a CEMP Sales House a szerzői joga megsértésére hivatkozva a jogsértővel szemben kártérítési igénnyel élhet.

4.10   Megbízó a megrendelés leadásával kijelenti, hogy az általa közölt adatok és az átadott anyag tartalma a valóságnak megfelel, és nem sérti harmadik természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság jogait (így többek között szerzői jogokat, iparjogvédelmi oltalom alatt álló alkotásokhoz fűződő jogokat, megjelölésekhez fűződő jogokat, személyhez fűződő jogokat), nem ütközik a hatályos jogszabályokban rögzített általános és/vagy speciális reklámtilalmakba ill. reklámkorlátozásokba, valamint összhangban van a Magyar Reklámetikai Kódex alapelveivel. Megbízó tudomásul veszi, hogy az általa közölt adatok valóságáért, tartalmáért, tényállításaiért, a Hirdetésben közölt információk helytállóságáért, valamint azért, hogy a hirdetendő a termék/szolgáltatás megfelel a magyar minőségbiztosítási és egyéb hatályos szabályozásoknak és nem sérti harmadik személyek fent felsorolt jogait kizárólag a Megbízót terheli felelősség.

4.11   CEMP Sales House a Megbízótól átvett kéziratos, illetve nyomdakész anyagot vagy egyéb alapanyagot csak a Megbízó külön írásbeli kívánságára és költségére küldi vissza. Ezen anyagokat CEMP Sales House a Hirdetés megjelenését követően – ettől eltérő írásbeli megállapodás hiányában – megsemmisíti.

4.12   A Megbízó az időtartam alapon vásárolt megjelenések esetén egy megrendelés során zónánként (a CEMP Sales House mindenkor érvényes árlistájában vagy médiaajánlataiban meghatározott hirdetési egységként) legfeljebb 3 db kreatívot vagy külső reklámkiszolgáló szerver (ad server) által generált kódot adhat le feltöltésre.  A Megbízó mix alapú (AV, CT, UV – egyedi látogató („unique visitor”) alapú) megrendelések esetén mix csomagonként és méretenként legfeljebb 3 db kreatív vagy 3 db külső ad server kód feltöltését kérheti a CEMP Sales House-tól. A jelen pontban rögzített maximális kampány kreatív darabszámot meghaladó további kreatívokért a CEMP Sales House jogosult munkadíjat felszámolni, illetve a 3.4 pontban jelzett kreatív leadási határidőnél korábbi leadási határidőt megállapítani, ugyanakkor az egy kampányban feltölteni kívánt kreatívok száma ebben az esetben sem lehet több harminc darabnál.  Amennyiben külső ad server kódról érkezik a kreatív, a CEMP Sales House a Megbízó által végzett kreatív cserét sem darabszámban sem gyakoriságában nem korlátozza. A munkadíj számítása: a CEMP Sales House a jelen pontban rögzített kreatív/ad server kód darabszám korlát feletti további kreatív/ad server kód feltöltése után darabonként 5.000 Ft + ÁFA munkadíjat számolhat fel, amelyet 1.000.000,- Ft + ÁFA értéket meghaladó hirdetési egységek esetén egységenként 7 darabig munkadíj felszámítása nélkül vállal. A CEMP Sales House a munkadíjat a teljesítést követően a számlán külön egységként feltünteti. A munkadíj kedvezménnyel nem csökkenthető és nem része a médiaköltésnek.

4.13   Nyereményjáték hirdetése esetén – az Egyedi Szerződés eltérő rendelkezése hiányában – a nyereményhez kapcsolódó minden adójellegű vagy más költség vagy fizetési kötelezettség kizárólag Megbízót terheli, azok megfizetésére a CEMP Sales House semmilyen kötelezettséget nem vállal.

Nyereményjáték hirdetése esetén a nyertesek kiértesítésével kapcsolatos valamennyi feladat, és minden ahhoz kapcsolódó költség Megbízót terheli. A CEMP Sales House nem vállal, és nem vállalhat kötelezettséget semmilyen ilyen tárgyú szolgáltatásra illetve e költségek megfizetésére.

4.14   A hirdetések megjelentetésének sorrendjében – az Egyedi Szerződés eltérő rendelkezése hiányában – a barterügyletek keretében megrendelt hirdetésekkel szemben elsőbbséget élveznek azok a hirdetések, amelyek esetében a Megbízó a díjat pénzben fizeti meg, és nem egy másik szolgáltatás nyújtásával/termék értékesítésével ellentételezi azt.

4.15   A CEMP Sales House mindenkori médiaajánlata szerinti „mix” megrendelések esetén a megjelenés eloszlása a mixben érintett felületek között automatikus, tehát a rendelkezésre álló szabad felületeken a CEMP Sales House hirdetés-kiszolgáló rendszere véletlenszerűen osztja el a megjelenéseket.

Mivel a jövőbeli látogatottság, olvasók (felhasználók) által generált oldalletöltések száma, illetve az egy (1) kattintáshoz (CT) szükséges reklámmegjelenések száma előre nem pontosan kalkulálható, ezért a Megbízó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a CEMP Sales House nem vállal garanciát a megrendelésben rögzített és visszaigazolt kattintási (CT) mennyiség teljesítésére, azonban a CEMP Sales House által kiállított számla minden esetben a ténylegesen teljesített kattintás (CT) mennyiség alapján kerül kiállításra. A CEMP Sales House minden esetben törekszik a megrendelt CT mennyiség teljesítésére.

4.16   A CEMP Sales House a Hirdetések leadását követő bármilyen változtatásból eredő kárért csak abban az esetben vállalja a felelősséget, ha a változtatást vállalta, és annak végrehajthatóságát írásban visszaigazolta. A leadást követő változtatásokból származó többletköltségeket minden esetben a Megbízó viseli.

4.17   A Megbízó felel minden olyan hibáért vagy minőségi problémáért, ami az általa leadott hirdetési anyagok minőségéből vagy hiányából fakad, ide értve azt az esetet is, amikor a Megbízó által leadott onlne hirdetési anyagok korszerűtlen formátuma, fájlmérete az adott kiadvány működését lassítja, akadályozza, vagy látogatottságát bármilyen más módon negatívan befolyásolja. CEMP Sales House a jelen pontban szereplő esetek előfordulásakor kártérítési igénnyel léphet fel Megbízóval szemben.

4.18   Reklamációt az adott Hirdetést megjelenésétől számított 14 naptári napon belül lehet bejelenteni. A CEMP Sales House reklamációt csak írásban fogad el.

4.19   A CEMP Sales House fenntartja magának a jogot a Hirdetések megjelentetéséhez kapcsolódó árak illetőleg a hirdetési feltételek változtatására.

 

 1. Politikai hirdetések közzétételére vonatkozó speciális szabályok

5.1      Fizetett politikai hirdetést a CEMP Sales House olyan, a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény, valamint az egyesülési jogról szóló törvény szerint Magyarországon bejegyzett pártoktól, illetve társadalmi szervezetektől fogad el, amelyek listát állítottak, ezt az Országos Választási Bizottságnál az ajánlószelvények átadásával bejelentették, és a nyilvántartásba vételről igazolással rendelkeznek. (Ha több jelölő szervezet közös listát állít, akkor a továbbiakban - ugyanúgy, mint a választás szempontjából – egy jelölő szervezetnek számítanak.)

A CEMP Sales House ide sorolhatja továbbá a hazai politikai életnek a jelen ÁSZF meghatározásai között felsorolt egyéb szereplőit is.

5.2      A CEMP Sales House a hatályos jogszabályok szerint jelölt politikai hirdetést fogad be.

5.3      A fizetett politikai hirdetések közlésének időintervalluma: a törvény által kijelölt időszakban.

5.4      Politikai hirdetés esetén a listaárból kedvezmény nem adható. A politikai hirdetés nem minősül társadalmi célú reklámnak, esetében TCR kedvezmény nem igényelhető, és átkattintás (CT) alapon sem rendelhető. A hirdetések foglalása a megrendelések beérkezésének sorrendjében történik. Minden további esetben az CEMP Sales House érvényben lévő Általános Szerződési Feltételek szabályozása az irányadó.

5.5      A CEMP Sales House fenntartja magának a jogot, hogy politikai hirdetések esetében a teljesítést megkezdése előtt előre fizetési igénnyel éljen.

 

VI. Nyomtatott Speciális Hirdetésekre vonatkozó egyedi szabályok

6.1      Nyomtatott Speciális Hirdetések megrendelésével egyidejűleg a Megbízó szórólap és katalógus esetén minimum 10 db, termékminta esetén minimum 40 db mintát köteles a CEMP Sales House részére rendelkezésre bocsátani. A CEMP Sales House csak abban az esetben fogad be nyomtatott Speciáis Hirdetésekre vonatkozó megrendelést, amely megfelel a szállítási és kézbesítési adottságoknak, a szezonalitásnak, illetve alkalmas arra, hogy sérülésmentesen szállítható, kézbesíthető legyen.

6.2      A Megbízó által biztosított termékmintát a CEMP Sales House jogosult terheléspróbának alávetni. Amennyiben a termékminta a terheléspróbán nem felel meg, CEMP Sales House jogosult a megrendelést visszautasítani, a létrejött Egyedi Szerződést azonnali hatállyal – a CEMP Sales House-t terhelő további kártérítési vagy egyéb kötelezettségek nélkül – felmondani, illetve az Egyedi Szerződéstől elállni.

6.3      Megbízó a termékminta átadásával kötelezettséget vállal arra, egyben szavatolja, hogy a megjelentetésre, illetve behúzására kerülő teljes termék mennyiség az átadott mintával minden paraméterében megegyezik. Megbízó tudomásul veszi, hogy az előzetesen átadott termékminta és az inzertekhez leszállított termékek közötti bármely eltérésből, vagy különbségből, továbbá a termékminta átadási kötelezettségének elmulasztásából, vagy a speciális hirdetés nem megfelelő leszállításából eredő mindennemű kár (pl. kifolyás következtében a Kiadvány sérülése) és igazolt többletköltség (papír-, nyomdai, szállítási, raktározási költség stb.) teljes egészében a Megbízót terheli. Speciális hirdetések esetében a megrendelés visszaigazolásán feltüntetett szállítási határidő minősül anyagleadási határidőnek.

 

VII. A Hirdetés CEMP Sales House általi előállítása

7.1      Megbízónak lehetősége van megbízni a CEMP Sales House-t a Hirdetés anyagának elkészítésével. Ez esetben a CEMP Sales House külön díjat számíthat fel a Megbízó számára. A CEMP Sales House jogosult a Hirdetés anyagának elkészítését indoklás nélkül visszautasítani.

7.2      Amennyiben a Hirdetés anyagát a CEMP Sales House készíti el, a Hirdetés leadási határidő és az elkészült anyag visszaigazolására vonatkozó határidők a Felek külön megállapodása szerint módosulhatnak. Ezeket a határidőket egyedileg, a megrendelőben vagy az Egyedi Szerződésben rögzítik a Felek.

 

VIII. A megrendelés lemondása vagy átütemezése

8.1      A Megbízó tudomásul veszi, hogy az online megrendelés lemondása esetén, a lemondással érintett hirdetések kedvezménnyel csökkentett hirdetési díjának

8.2      Megbízó tudomásul veszi, hogy nyomtatott Kiadványokra vonatkozó megrendelés lemondása esetén, a lemondással érintett hirdetések kedvezménnyel csökkentett hirdetési díjának

fizetendő.

8.3      A Megbízó tudomásul veszi, hogy online megrendelések átütemezése esetén:

8.4      A Megbízó tudomásul veszi, hogy nyomtatott Kiadványokra vonatkozó megrendelések átütemezése esetén:

8.5      Megbízó tudomásul veszi, hogy a megrendelések átütemezése vagy lemondása esetén a Hirdetés kreatív vagy tartalmi anyagának elkészítésével ill. esetleges módosításával kapcsolatosan a CEMP Sales House és/vagy alvállalkozója oldalán felmerült, un. nem media típusú költségeket (pl. gyártás, produkciós vagy technikai költségek) Megbízó minden esetben köteles maradéktalanul megfizetni.

 

 1. Teljesítések igazolása

9.1      Online hirdetési statisztikák

9.1.1 A CEMP Sales House az általa használt reklámkiszolgáló szerver által a Megbízó kampányairól generált statisztikákhoz hozzáférést biztosít a Megbízó részére. A CEMP Sales House a statisztikát a Megbízó számára jelszóval védett felületen tárolja. A jelszót a Megbízó határozza meg, az kódolt formában kerül a rendszerbe, hozzáférése kizárólag Megbízónak és a CEMP Sales House kapcsolattartójának van.

9.1.2 A CEMP Sales House oldalainak megtekintéséhez személyes adatok megadását nem követeli meg. Egyes jelen ÁSZF-ben nevesített szolgáltatások igénybevételéhez azonban szükség lehet Hirdető és/vagy Megbízó személyes adatainak megadására. A CEMP Sales House a tudomására jutott adatokat harmadik fél számára – a törvényben meghatározott eseteken kívül – nem adja ki, továbbá azokat célhoz kötötten, valamely jog gyakorlása, illetve kötelezettség teljesítése céljából kezeli. A CEMP Sales House a tudomására jutott adatokat kizárólag az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel összhangban kezeli.

9.1.3 Amennyiben a Megbízó a CEMP Sales House által használttól eltérő ad servert kíván használni, az elszámolás abban az esetben is a CEMP Sales House által használt ad server rendszeradatai alapján történik, különösen a CT és egyedi látogató (UV) alapon rendelt kampányokra vonatkozóan.

9.1.4 A CT és AV alapú kampányok időszaki és felületi súlyozását a CEMP Sales House nem vállalja, az egyenletesen, a mindenkori felhasználói aktivitástól függően teljesül. Kivételt képez ez alól a mindenkor érvényes árlistában egyedileg meghatározott felületi és időszaki (napszaki) hirdetési mixek kiszolgálása.

9.1.5 Megbízó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a CEMP Sales House mindenkori árlistájában, médiaajánlataiban tájékoztatásul feltüntetett várható elérési adatok (RU, AV) nem tekinthetők elérési garanciának, így nem képezik alapját a Megbízó és a CEMP Sales House közötti elszámolásnak sem. A CEMP Sales House az időtartam alapú megrendelések esetében kifejezetten az adott megrendelés elszámolási egységének (nap, hét, stb.) megfelelő teljesítést vállal. Amennyiben egy, a Megbízó által rendelt kampány elérési eredménye elmarad az árlistában, médiaajánlatokban jelzett becsült adatoktól, a Megbízó és a CEMP Sales House ebben az esetben is az árlista mindenkori hatályos listaárai alapján számolnak el egymással, Megbízó “nem teljesítés” címen nem kérhet utólagos árkorrekciót a CEMP Sales House-tól.

9.1.6 A Megbízó a jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával a fenti 7.1 pontban hivatkozott ad server statisztikát a CEMP Sales House részéről teljesítésigazolásként elfogadja. Megbízó kijelenti továbbá, amennyiben a Megbízó a teljesítést követő 2 munkanapon belül a statisztikában foglaltakkal szemben írásbeli kifogással nem él, a statisztika tartalmát hiteles és valós teljesítésigazolásként fogadja el.

9.2      Teljesítésigazolás nyomtatott Kiadványok esetén

9.2.1  Nyomtatott Kiadványok esetében a Megbízó kérhet támpéldányt. Ennek a megküldéséről a CEMP Sales House gondoskodik, azonban fenntartja a jogot arra, hogy a szállítás költségét kiszámlázza a Megbízó számára.

9.2.2  Megbízó erre vonatkozó igénye esetén a print hirdetéséről készült elektronikus példányt, CEMP Sales House külön felszámolt költség nélkül elektronikus úton Megbízó részére eljuttatja.

 

 1. Fizetési feltételek

10.1   A fizetés a CEMP Sales House számlájának kézhezvételétől számított 30. napon átutalással történik. A CEMP Sales House a számláját teljesítést megelőzően, vagy a teljesítést követően állítja ki.

10.2    A Megbízó az Egyedi Szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a CEMP Sales House az ÁFA törvény vonatkozó rendelkezései értelmében az időszakos elszámolású hirdetési szolgáltatás esetén a számlát a teljesítést megelőző 30. napon, 30 napos fizetési határidő mellett állítja ki a Megbízó részére.

10.3   A Megbízó Egyedi Szerződésben rögzített médiaköltésének értékébe nem számítanak bele a megrendelt Hirdetés megjelentetéséhez kapcsolódó fejlesztési (technikai, gyártási, tartalom-előállítói) költségek, így azok a Megbízó részére az Egyedi Szerződésben biztosított esetleges kedvezmények alapjába sem számíthatóak bele.

10.4   Függetlenül a fenti 11.1 pontban foglaltaktól,

a hirdetéseinek díját a lejárt tartozásának megfizetéséig, valamint az engedményre jogosító értékhatár eléréséig és a vonatkozó számlák kiegyenlítéséig a Megbízónak előrefizetéssel kell rendeznie.

A CEMP Sales House fenntartja a jogot, hogy (i) amennyiben a Megbízónak a CEMP Sales House-szal szemben lejárt tartozása van, úgy a Megbízó megrendelését a tartozás teljes összegének maradéktalan rendezéséig ne fogadja be, illetve (ii) egyedi elbírálás alapján (pl. vevőminősítés) egyes ügyfelek esetében előleg fizetési igénnyel éljen.

10.5   Ha a Megbízó a fizetési határidőt elmulasztja, a szerződésből eredő pénztartozások teljesítéséig a késedelemmel érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamat 7%-kal növelt összegével megegyező mértékű kamatértéket köteles fizetni és emellett a CEMP Sales House a további hirdetések közlését felfüggeszti, illetve a megállapított engedményeket visszavonja.

 

 1. Adatkezelés

11.1   A CEMP Sales House szolgáltatásai megrendeléséhez vagy igénybevételéhez kapcsolódóan rendelkezésére bocsátott vagy részére elérhetővé tett személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) (a továbbiakban: „GDPR”) rendelkezéseivel összhangban kezeli.

11.2   CEMP Sales House tájékoztatja a Megbízót, hogy a személyes adatok egy részének kezelésére a CEMP Sales House vagy a Megbízó jogos érdeke alapján automatikusan sor kerül, illetve az a felek közötti szerződés előkészítéséhez szükség, míg más esetekben az adatkezeléshez a Megbízó kifejezett hozzájárulására van szükség. Ezen túlmenően az adatkezelés jogalapja bizonyos esetekben jogszabály rendelkezése. Az adatkezelés jogalapja tekintetében a CEMP Sales House mindenkori Adatkezelési Tájékoztatója irányadó.

11.3   Megbízó elfogadja, hogy a megrendelt Hirdetéseken keresztül a CEMP Sales House által értékesített felületeken személyes adatok gyűjtését, profilalkotást nem végezhet. A CEMP Sales House jogoult a Hirdetés jelen pontban foglaltaknak való megfelelését bármikor ellenőrizni. Amennyiben azt tapasztalja, hogy a Hirdetés azt itt hivatkozott feltételnek nem felel meg, az a Megbízó részéről súlyos szerződésszegésnek minősül, amely esetben a CEMP Sales House jogosult a Hirdetés közzétételét azonnali hatállyal fefüggeszteni. Megbízó az így gyűjtött személyes adatok semmilyen módon történő kezelésére vagy felhasználásra nem jogosult. Megbízó elfogadja, hogy ilyen esetben köteles a megrendelésben foglalt megbízási díj teljes összegének megfizetésére, függetlenül a ténylegesen megvalósult közzétételtől. Ezen túlmenően – az eset összes körülményei figyelembevétele alapján – az alábbi 13.7 pontban rözítettek is megfelelően alkalmazandók.

11.4   Megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy az általa a CEMP Sales House részére megadott személyes adatokat, illetve a kapcsolattartói személyes adatait folyamatosan frissíti.

11.5   A CEMP Sales House Adatkezelési Tájékoztatója elérhető a következő linken: http://ajanlat.cempsh.hu/adatvedelem/Adatkezelesi_Tajekoztatas_CSH_GDPR_szerinti_20180412.pdf.

 

XII. Felelősségi szabályok

12.1   Megbízó felel minden olyan hibáért és kárért is, amely az általa leadott megrendelés (ábrák, grafikák, emblémák stb.) rossz minőségéből vagy hiányosságából fakad.

12.2   A CEMP Sales House fenntartja magának a jogot, hogy egyedi, különleges megjelenéseknél egyedi gyártási határidőt állapítson meg és ezzel kapcsolatban egyedi árképzést alkalmazzon. A CEMP Sales House a Megbízóval történt egyeztetést követően speciális reklámok esetén alvállalkozói díjat (fejlesztési, tartalom-előállítási, gyártási díj, stb.) számlázhat ki a Megbízó felé, amely a hirdetési díjon felül, nettó értékben, az ÁFA mértékével növelten értendő. A Felek ebben az esetben vagy a hirdetési szerződésben, vagy külön szerződésben rendelkeznek a megállapodás feltételeiről.

12.3   Megbízó a jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten átvállalja szerzői, reklám- és médiajogi, versenyjogi, adatkezelési továbbá a polgári jogi szabályok be nem tartása miatt, az átadott reklámanyagokkal/hirdetésekkel kapcsolatban a CEMP Sales House-ra esetlegesen kiszabott bírságok és kártérítési, illetve polgári jogi igények, vagy egyéb pénzben meghatározott hátrányos jogkövetkezmények megtérítését.

12.4   Megbízó szavatol azért, hogy a hirdetésben szereplő minőségvizsgálati vagy megfelelőség tanúsítási kötelezettség alá eső termék előzetes vizsgálatát elvégezték, és az alapján a termék forgalomba hozható, illetve azért hogy a termék nem esik ilyen kötelezettség alá.

12.5   Megbízó kizárólagosan felel az általa közölt adatok, és minőségtanúsítás nyilatkozat valódiságáért, továbbá a megtévesztő és az összehasonlító reklám tilalmára vonatkozó rendelkezések megsértése esetén, a Grtv-ben meghatározott kivételekkel.

12.6   Megbízó az eljáró hatóság illetve a CEMP Sales House felhívására a Hirdetés részét képező tényállítás valóságát igazolni köteles. Amennyiben a Megbízó nem tesz eleget ezen kötelezettségének, úgy kell tekinteni, hogy a tényállítás nem felelt meg a valóságnak. Megbízó az e jogszabályi kötelezettségének elmulasztása következtében a CEMP Sales House-nál, mint a hirdetés közzétevőjénél felmerülő valamennyi kár és bírság megtérítésére köteles.

12.7   A Megbízó kijelenti, és a CEMP Sales House és partnerei felé szavatosságot vállal atekintetben, hogy a Hirdetésen keresztül személyes és/vagy profilépítésre alkalmas adatokat – a CEMP Sales House-szal történő kifejezett és külön megállapodás hiányában – semmilyen formában és módon nem gyűjt.

A CEMP Sales House időről-időre ellenőrzi, hogy a közzétenni megrendelt Hirdetés a fentiekben foglaltaknak megfelel-e. Amennyiben azt tapasztalja, hogy a Hirdetés bármilyen módon és mértékben sérti az itt hivatkozottak szerinti rendelkezések bármelyikét, úgy a CEMP Sales House megteszi a szükséges intézkedéseket az illetékes hatóságok felé a jogosulatlan adatkezelés megakadályozása érdekében, emellett jogosult a Hirdetés közzétételét azonnal felfüggeszteni, a Hirdetési Szerződést azonnali hatállyal felmondani, és a Megbízóval és/vagy  a Hiretővel szemben kártérítési követeléssel élhet. Ezen felül a CEMP Sales House jogosult minden olyan intézkedés, bejelentés, vagy egyéb cselekmény megtételére, amelyet a tilalmazott magatartás (pld.: jogosulatlan adatkezelés), illetve a sérelmes helyzet kivizsgálhatósága és megszüntethetősége érdekében szükségesnek ítél. A Megbízó vagy a Hirdető jogosulatlan adatkezelését a CEMP Sales House a felelősségét kizárja. Mindezen intézkedés nem érinti a Megbízónak a Hirdetés megrendeléséhez kapcsolódó fizetési kötelezettségét.

12.8   A CEMP Sales House nem vállal felelősséget olyan teljesítést akadályozó eseményért, mely az Internet sajátos jellegéből fakadóan lép fel (különös tekintettel az Internet hálózaton előforduló olyan forgalmi, technikai, vagy egyéb körülmények, amelyek az Internet működésével együtt járnak).

12.9   Vis maior miatt elmaradt vagy hibásan teljesített hirdetés közzétételért a CEMP Sales House semmiféle kárigényt nem köteles teljesíteni. Vis maiornak minősül minden olyan elháríthatatlan, a CEMP Sales House érdekkörén kívül álló esemény, melyet a CEMP Sales House sem közvetlenül, sem közvetve nem képes befolyásolni.

12.10    Megbízó visszavonhatatlanul átvállalja a CEMP Sales House-tól valamint a hirdetés közzétevőjétől a vonatkozó, hatályos jogszabályok alapján fennálló felelősségéből származó mindazon bírságot, kártérítést, költséget és pénzben meghatározott egyéb hátrányos jogkövetkezményt, amit a vonatkozó jogszabályok és/vagy jelen ÁSZF Megbízó általi megszegése folytán az illetékes hatóságok/bíróságok vagy harmadik személyek a CEMP Sales House-szal szemben érvényesítenek.

Ezen felelősség- és tartozásátvállalás alapján a Megbízó köteles a CEMP Sales House ill. a hirdetés közzétevője helyett a hatósággal, illetőleg a jogosulttal szemben közvetlenül helytállni, a hatóságnak, illetve a jogosultnak az esedékességkor megfizetni az előzőekben említett bírságot, kártérítést és költséget, vagy ha azt már a kötelezett megtérítette, Megbízónak – a kötelezett személyéltől függően – a CEMP Sales House-szal ill a hirdetés közzétevőjével szemben van azonnali megtérítési kötelezettsége.

12.11 A CEMP Sales House az általa a jelen ÁSZF szerint nyújtott szolgáltatások tekintetében a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény („Rtv.”) vonatkozó rendelkezései értelmében nem minősül közzétevőnek, azaz az Rtv.-nek nem adóalanya. CEMP Sales House vállalja, hogy a szolgáltatás teljesítésére kizárólag olyan felületen kerül sor, amely esetben (i) a közzétevő az adott reklám vonatkozásában nyilatkozik arról, hogy az azzal kapcsolatban felmerülő adókötelezettség őt terheli és az adóbevallási, adófizetési kötelezettségének maradéktalanul eleget tesz, avagy (ii) a közzétevő a reklámközzététel megrendelésének időpontjában szerepel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapján közzétett, a Rtv. 7/A. § szerinti nyilvántartásban.

 

XIII. Szerződésszegés, vitarendezés

13.1   A CEMP Sales House szerződésszegése esetén bármilyen tényleges, közvetlen kár esetén a kártérítés felső határa az egyedi hirdetési szerződésben meghatározott és a Megbízó által a CEMP Sales House részére megfizetett megbízási díj teljes összege.

13.2   A CEMP Sales House kártérítési felelőssége kizárólag a tényleges közvetlen károkra korlátozódik, és nem felelős a különleges, véletlenszerű, közvetett, vagy gazdasági következményes károkért, elmaradt haszonért, üzletért, jövedelemért, jó hírnévér sérelméért, nem vagyoni kárért vagy várt megtakarításért. Felek egyetértenek abban, hogy a hirdetési szerződésben meghatározott árak és egyéb előnyök a fenti felelősségkorlátozásból fakadó hátrányt kiegyenlítik.

13.3   Az esetleges vitás kérdések rendezésénél – amennyiben ezekre az egyedi hirdetési szerződések, illetve jelen ÁSZF nem tartalmaz rendelkezést – Felek a hatályos jogszabályok és a Magyar Reklámszövetség által elfogadott Magyar Reklámetikai Kódex előírásait tekintik irányadónak. Ha felek a vitát egyeztetéssel nem tudják rendezni, úgy Felek a jogvitát alávetik a hatáskörrel és illetékességgel rendlkező rendes bíróság eljárásának..

XIV. Titoktartás

14.1   Felek kötelezettséget vállalnak, hogy minden az üzleti titok körébe tartozó adatot és/vagy információt szigorúan bizalmasan kezelnek, és azokról kizárólag egymás írásos engedélyével adnak tájékoztatást harmadik fél részére, vagy teszik számukra hozzáférhetővé.

14.2   A Megbízó kifejezetten hozzájárul, hogy a megrendelt kampány listaáras adatait a CEMP Sales House a Kantar Media kutatócég felé lejelentse.

 

 1. Értesítések

15.1   A Megbízó megrendelésével kapcsolatos valamennyi értesítés – beleértve a fizetendő számlákat is – a Megbízó által az Egyedi Szerződésben megjelölt címre illetve képviselő részére kerül kiküldésre.

15.2   Amennyiben a Megbízó vagy képviselője adataiban változás következik be, Megbízó köteles arról haladéktalanul írásban tájékoztatni a CEMP Sales House-t.

15.3   Ha nem bizonyítható, hogy egy adott értesítést korábban vették kézhez, az értesítések a következő esetekben számítanak kézbesítettnek:

(i)        Személyes kézbesítés esetén a kézbesítés napja az a nap, amely az értesítésre vonatkozó és az értesítést küldő fél birtokában lévő átadási-átvételi elismervényen az átvétel napjaként – az átvevő aláírásával hitelesítve – feltüntetésre kerül.

(ii)       Tértivevényes, ajánlott küldeményként történő kézbesítés esetén a kézbesítés napja a feladóhoz visszaérkezett tértivevényen feltüntetett időpont, illetve ha az nem állapítható meg, akkor az a nap, amikor a tértivevény a feladóhoz visszaérkezik. A „címzett ismeretlen” vagy „nem kereste” jelzéssel visszaérkezett tértivevény esetében a kézbesítés a második feladástól számított ötödik munkanapon megtörténtnek tekintendő, ha a kézbesítés a fél által írásban közölt elérhetőségre történt.

 (iii)     Az e-mail üzenetet akkor lehet kézbesítettnek tekinteni, ha annak a másik félhez történő megérkezését a küldő fél hitelt érdemlően igazolni tudja.

(iv)      A küldemény átvételének megtagadása esetén a kézbesítés időpontja az a nap, amikor a küldemény átvételét bizonyíthatóan megtagadták.

 

XVI. Hatályba lépés

16.1   A jelen ÁSZF rendelkezései 2018. június  7. napjától visszavonásig, illetve a módosítások hatályba lépéséig maradnak hatályban.

16.2   A CEMP Sales House fenntartja magának a jogot, hogy a jelen ÁSZF-et egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. Az ÁSZF valamely rendelkezésének esetleges módosításáról a CEMP Sales House a módosítás hatályba lépésével egyidejűleg értesíti a vele szerződéses jogviszonyban álló Megbízókat.

 

Budapest, 2018. október 9.

Hirdetnék