Adatkezelési tájékoztató


Az Indamedia Sales Kft.
ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

I. A Tájékoztató célja, hatálya

1.1 A jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse az Indamedia Sales Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: „Indamedia Sales”) által alkalmazott adatvédelmi és -kezelési elveket, és a társaság adatvédelmi és -kezelési politikáját, amelyet a társaság, mint adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el.

1.2 A Tájékoztató a jelen dokumentum II. fejezetében meghatározott Szolgáltatások honlapjain a Felhasználók által megadott Személyes adat kezelésének elveit tartalmazza.

1.3 A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a társaság különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit.

1.4 Ellenkező tájékoztatás hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és adatkezelésekre, melyek a jelen Tájékoztatóban alább hivatkozott egyes honlapokon hirdető, vagy azon más módon megjelenő, az adott honlap üzemeltetőjén ill. az Adatkezelőn kívüli harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, szolgáltatásaihoz, egyéb kampányaihoz, az általuk közzétett tartalmakhoz kapcsolódnak. Ugyanígy ellenkező tájékoztatás hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatók szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre a Tájékoztató hatálya alá tartozó honlapokon található hivatkozás vezet. Az ilyen szolgáltatásokra a szolgáltatást üzemeltető harmadik fél személyes adatkezelési tájékoztatójában foglalt rendelkezések irányadók, és ezekért az adatkezelésekért Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.

II. Fogalom meghatározások

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a Személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a Személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése.

Adatkezelő: aki az Adatkezelés céljait és eszközeit – önállóan vagy másokkal együtt – meghatározza.

A jelen Tájékoztatóban hivatkozott Szolgáltatások esetében Adatkezelőnek minősülnek:

a) az Indamedia Sales Korlátolt Felelősségű Társaság (1036 Budapest, Lajos utca 48-66. E ép.; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszáma: 01-10-182590; adószáma: 24791146-2-41)

b) a Media Future Technológiai Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1036 Budapest, Lajos utca 48-66.; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszáma: 01-10- 045996; adószáma: 14307544-2-41, a továbbiakban: „Media Future Zrt.”).

Az Indamedia Sales és az Media Future Zrt. a továbbiakban együtt úgyis mint „Adatkezelők”.

Az Adatkezelők Magyarországon bejegyzett gazdasági társaságok.

Az Indamedia Sales a Honlap üzemeltetője, emellett a Grtv. szerinti médiahirdetésifelület-értékesítő, amely a Szolgáltatások hirdetési felületeit értékesíti. Ehhez kapcsolódóan az Indamedia Sales az Ügyfelek által megadott Személyes adatokat kezeli.

Media Future Zrt. a Honlaphoz valamint a Szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan elsődlegesen technológiai szolgáltatásokat biztosít.

A jelen Tájékoztatóban leírt Adatkezelések a GDPR által meghatározott közös adatkezelésnek minősülnek, mivel a Honlapon regisztráló Felhasználó valamint az Ügyfél által megadott Személyes adatokat az Adatkezelők egymás részére továbbítják a Szolgáltatás biztosítása érdekében. A közös adatkezeléssel kapcsolatos feladat- és felelősségi köröket az Adatkezelők között létrejött megállapodás határozza meg. Ennek alapján az Adatkezeléssel kapcsolatos felelősség az Adatkezelők között az alábbiak szerint oszlik meg: mindegyik Adatkezelő felel az általa végzett Adatkezelésért, így különösen azért, hogy az általa gyűjtött Személyes adatok jogszerűen kerülnek a másik Adatkezelő részére rendelkezésre bocsátásra.

A Felhasználó valamint az Ügyfél az itt hivatkozott megállapodás feltételeitől függetlenül mindegyik Adatkezelő vonatkozásában és mindegyik Adatkezelővel szemben gyakorolhatja a GDPR szerinti jogait.

A Media Future Zrt. által végzett adatkezelési tevékenységre a társaság saját adatkezelési tájékoztatójában foglalt rendelkezések irányadók. Az Media Future Zrt. adatkezelési tájékoztatója elérhető: http://mediafuture.hu/adatkezeles.

Ezen felül számos Szolgáltatás esetében a Szolgáltatás üzemeltetője is folytat önálló adatkezelési tevékenységet, amely esetében a Szolgáltatás üzemeltetője minősül adatkezelőnek. Az egyes Szolgáltatások üzemeltetői által végzett adatkezelési tevékenységre az adott Szolgáltatás üzemeltetője által a Szolgáltatás honlapján elérhetővé tett adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezések irányadók.

Mindazon honlapok, Szolgáltatások esetében, amikor az Indamedia Sales a honlap hirdetési felületeit értékesíti, a Szolgáltatások üzemeltetői, mint adatkezelők által igénybe vett Adatfeldolgozóként jár el. Az Indamedia Sales, mint Adatfeldolgozó által folytatott Adatkezelések tekintetében a jelen Tájékoztatóban foglaltak megfelelően irányadók.

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ.

Adatfeldolgozó: az a szolgáltató, aki az Adatkezelők nevében Személyes adatokat kezel. A jelen Tájékoztatóban hivatkozott szolgáltatások esetében Adatfeldolgozók lehetnek:

Név

Cím

Feladatkör

Adatkezelési tájékoztató

Magex Solutions Kft.

1133 Budapest, Váci út 76.

Informatikai, fejlesztési, üzemeltetési és tárhelyszolgáltatás

https://www.magex.hu/adatvedelminyilatkozat

Wildom Informatikai Kft.

1146 Budapest, Hermina út 17.

Informatikai, fejlesztési és üzemeltetési szolgáltatás

Kotyka Balázs e.v.

1116 Budapest, Kondorosi út 10/B. A. épület 4. emelet 1.

Hirdetésértékesítési nyilvántartási rendszer fejlesztése

OTP Mobil Kft.

1143 Budapest, Hungária krt. 17-19

fizetéshez kapcsolódó szolgáltatások biztosítása

http://simplepay.hu/vasarlo-aff

Honlap: az indamediasales.hu domainen keresztül elérhető internetes oldal.

Szolgáltatás(ok): az Indamedia Sales vagy az Indamedia Sales-szel szerződésben álló szolgáltatók által üzemeltetett kiadványok illetve szolgáltatások, amelyek honlapjain az Indamedia Sales akár Adatkezelőként, akár Adatfeldolgozóként adatkezelést végez.

Ezen kiadványok illetve szolgáltatások: (i) az www.mediafuture.hu honlapon felsorolt, és az indapass regisztráción keresztül elérhető szolgáltatáscsoport; valamint (ii) az Indamedia Sales szerződött partnerei által üzemeltetett kiadványok ill. szolgáltatások, amelyek hirdetési felületeit az Indamedia Sales értékesíti: az Index, Velvet, Dívány, SóBors, Totalcar, Totalbike, Népítélet, Napi.hu, Femina, Retikül, Nőifriss, Feminamedia, PORT.hu, Színház.hu. Ezeken felül a jelen Tájékoztató során Szolgáltatásnak minősülnek az Indamedia Sales mint médiahirdetésifelület-értékesítő által az Ügyfelek részére teljesítendő szolgáltatások.

Felhasználó: az a természetes személy, aki a Szolgáltatásokra regisztrál, és ennek keretében megadja az alábbi III. pontban felsorolt adatát.

Ügyfél: aki a Szolgáltatások felületein az Indamedia Sales közreműködésével hirdetések közzétételét megrendeli, és ezen megrendeléséhez kapcsolódóan az alábbi III. pontban hivatkozott adatát megadja.

Külső szolgáltató: az Adatkezelő vagy a Szolgáltatás üzemeltetője által, az egyes Szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan – akár közvetlenül, akár közvetetten – igénybe vett harmadik fél szolgáltató partnerek, amelyek számára a szolgáltatásaik biztosítása érdekében Személyes adatok továbbításra kerülnek vagy kerülhetnek, illetve akik az Adatkezelő részére Személyes adatokat továbbíthatnak. Külső szolgáltatónak minősülnek továbbá azon szolgáltatók is, amelyek nem állnak sem az Adatkezelővel sem a Szolgáltatások üzemeltetőivel együttműködésben, azonban az által, hogy hozzáférnek a Szolgáltatások honlapjaihoz, a Felhasználókról adatokat gyűjtenek, amelyek akár önállóan, akár más adatokkal összekapcsolva alkalmasak lehetnek a Felhasználó azonosítására. Továbbá a tárhelyszolgáltatás biztosítása során az Adatkezelő Külső szolgáltatónak tekinti a Felhasználót is az általa használt tárhelyen folytatott adatkezelési tevékenység szempontjából.

Tájékoztató: az Indamedia Sales jelen adatkezelési tájékoztatója.

III. A kezelt Személyes adatok köre, célja, jogalapja

3.1 Ha a Felhasználó a Honlap felületét látogatja, a Honlapra történő belépéskor az Adatkezelő rendszere automatikusan rögzíti a Felhasználó IP címét. Ebben az esetben az Adatkezelés céljai az Érintett jogosultságainak (az Érintett által igénybe vehető szolgáltatások) azonosítása; az Érintettek jogainak védelme, az informatikai rendszer biztonságának biztosítása és technikai fejlesztése; az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése. Az adat rögzítésére, kezelésére a Szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, az Adatkezelő jogos érdekére tekintettel és a Szolgáltatás jogszerű biztosítása okán (pl. jogellenes felhasználás ill. jogellenes tartalmak kiszűrése érdekében), a Felhasználó/Ügyfél külön hozzájárulása nélkül kerül sor. 3.2 Amennyiben a Honlapon keresztül az Érintett hozzájárul ahhoz, hogy részére az Indamedia Sales hírlevelet küldjön, úgy az Indamedia Sales kezeli az Érintett által megadott e-mail címet, geolokációs adatokat valamint a hozzájárulás megadásának időpontját. Ezekben az esetekben az Adatkezelés céljai lehetnek az Érintettel való kapcsolattartás, statisztikák, elemzések készítése. Az Adatkezelés az Érintett hozzájárulásán alapul. Ha a Felhasználó ahhoz hozzájárulását adta, akkor az Indamedia Sales részére közvetlen megkereséssel marketing üzenetet (e-DM) küldjön, amely lehet az Indamedia Sales saját vagy az Ügyfelek által megrendelt marketing üzenet. Ebben az esetben az Adatkezelő kezeli az Érintett által megadott e-mail címet, geolokációs adatokat valamint a hozzájárulás megadásának időpontját. Ezekben az esetekben az Adatkezelés céljai lehetnek az Érintettel való kapcsolattartás, statisztikák, elemzések készítése. Az Adatkezelés az Érintett hozzájárulásán alapul. 3.3 Amikor a Honlapon keresztül vagy az Indamedia Sales részére elküldött e-mailben hirdetés közzétételére vonatkozólag ajánlatot kér, akkor az Ügyfél megadja nevét, cégét, beosztását, telefonszámát, e-mail címét. Ebben az esetben az Adatkezelés célja az Érintett megkeresésében foglaltak teljesítése. Az Adatkezelésre az Érintett hozzájárulása alapján kerül sor Az Indamedia Sales az így megadott Személyes adatokat a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben és időtartamban kezeli. 3.4 Az Indamedia Sales az Ügyféllel kötött szerződés teljesítése céljából kezeli az Ügyfél által megadott kapcsolattartó személyek nevét, e-mail címét és telefonszámát. Az Adatkezelés jogalapja ebben az esetben az Ügyféllel kötött szerződés teljesítése ill. az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. Az Indamedia Sales az így megadott Személyes adatokat a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben és időtartamban kezeli. 3.5 Az Indamedia Sales a partnerek kapcsolattartói által részére megadott Személyes adatainak kezelésekor vélelmezi, hogy partnerei a kapcsolattartók Személyes adatait az érintettek önkéntes és megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulásának megszerzését követően továbbította az 4 Indamedia Sales részére. E hozzájárulás megszerzéséért és az adattovábbítás jogszerűségéért minden felelősség a Személyes adatokat továbbító partnert terheli. 3.7 A Ügyfél szavatol azért, hogy a Szolgáltatások megrendelés vagy igénybevétele során általa más természetes személyekről megadott vagy hozzáférhetővé tett személyes adat kezeléséhez az érintett természetes személy hozzájárulását jogszerűen beszerezte. Az Ügyfél által a Szolgáltatásokba feltöltött, megosztott felhasználói tartalomért minden felelősség az Ügyfelet terheli. 3.8 Bármely Felhasználó / Ügyfél e-mail címének valamint a regisztráció során illetve a megrendelői igény kitöltésének alkalmával megadott adatainak (pl. felhasználó név, azonosító, jelszó stb.) megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről ill. az általa megadott adatok felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen és/vagy adatokkal történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót / Ügyfelet terheli, aki az e-mail címet regisztrálta és az adatokat megadta. 3.9 Függetlenül a fentebb leírtaktól előfordulhat, hogy Szolgáltatások üzemeltetéséhez technikailag kapcsolódó szolgáltató, az Adatkezelők tájékoztatása nélkül a honlapok valamelyikén adatkezelési tevékenységet folytat. Az ilyen tevékenység nem minősül az Indamedia Sales által folytatott Adatkezelésnek. Az Indamedia Sales minden tőle telhetőt megtesz az ilyen adatkezelések megakadályozása és kiszűrése érdekében. IV. Az Adatkezelők által kezelt további adatok köre 4.1 A Media Future Zrt. a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. „süti”-t) helyez el, feltéve, hogy ahhoz az Érintett a sütik beállítása során hozzájárulását adta. A süti alapú adatkezelés célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása, a Szolgáltatások és az informatikai rendszerek fejlesztése, személyre szabott szolgáltatások biztosítása, a felhasználói élmény növelése, statisztikák készítése. A Felhasználó a Honlapon elérhető Süti beállítások menüpontban hozzájárulhat sütik alkalmazásához vagy azokat letilthatja, illetve egyedi süti beállítást alkalmazhat. A sütik alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy sütik nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű. 4.2 Az Adatkezelők a személyre szabott szolgáltatások (így személyre szabott tartalom és/vagy hirdetés kiszolgálást sütik alkalmazásával biztosítják. A személyre szabott szolgáltatások biztosítása során, sütik alkalmazásával a következő Személyes adatokat kezelésére kerülhet sor: demográfiai adatok valamint érdeklődési kör információk, szokások, preferenciák (böngészési előzmények alapján) esetlegesen demográfiai adatok. 4.3 A rendszerek működtetése során technikailag rögzítésre kerülő további adatok: a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a Szolgáltatások igénybe vétele során generálódnak, és amelyeket a Adatkezelők rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. V. Az Adatkezelés elvei, módja 5.1 Az Adatkezelők a Személyes adatokat a jóhiszeműség, tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen Tájékoztatóban rendelkezéseinek megfelelően kezelik. 5.2 A Szolgáltatások igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges Személyes adatokat az Adatkezelők az érintett Felhasználó / Ügyfél hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használják fel. 5.3 Az Adatkezelők a Személyes adatokat csak a jelen Tájékoztatóban ill. a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezelik. A kezelt Személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl. 5 Minden olyan esetben, ha a Személyes adatokat az Adatkezelők az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánják felhasználni, erről a Felhasználót / Ügyfelet tájékoztatják, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzik, illetőleg lehetőséget biztosítanak számára, hogy a felhasználást megtiltsa. 5.4 Az Adatkezelők a megadott Személyes adatokat nem ellenőrzik. A megadott Személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. 5.5 A 16. életévét be nem töltött személy érintett Személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Az Adatkezelőknek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így a Felhasználó illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában az Adatkezelők 16. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó Személyes adatot – a Szolgáltatás felhasználásakor használt IP cím kivételével, amelynek rögzítésére az internetes szolgáltatások jellegéből adódóan automatikusan sor kerül – nem gyűjt. 5.6 Az Adatkezelők az általuk kezelt Személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozókon, valamint egyes – a jelen Tájékoztatóban hivatkozott – esetekben a Külső szolgáltatókon kívül harmadik félnek át nem adják. A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett Felhasználó / Ügyfél beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja, ez által nem minősül Adatkezelésnek, sem adattovábbításnak. Az Adatkezelők bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői- , vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Adatkezelők érdekeinek sérelme, a Szolgáltatások biztosításának veszélyeztetése stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszik az érintett Felhasználó elérhető Személyes adatait. 5.7 Az Media Future Zrt. rendszere a Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a Felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal. 5.8 Az Adatkezelők az általuk kezelt Személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról, ill. törléséről az érintett Felhasználót, Ügyfelet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban a Személyes adatot Adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. 5.9 Az Adatkezelők gondoskodnak a Személyes adatok biztonságáról, megteszik azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítják azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozzák azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését. E kötelezettség teljesítésére az Adatkezelők minden olyan harmadik felet felhív, akik részére Személyes adatokat továbbít. 5.10 Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire az Indamedia Sales nem köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére. VI. Az Adatkezelések időtartama 6.1. Az automatikusan rögzített IP címeket az Media Future Zrt. a rögzítésüket követően legfeljebb 7 napig tárolja. 6.2 A Felhasználó ill. az Ügyfél által küldött e-mailek esetén a megkeresett Adatkezelő az e-mail címet a megkeresésben hivatkozott ügy lezárását követő 90. napon törli, kivéve, ha egyedi esetben az Adatkezelő jogos érdeke a Személyes adat további kezelését indokolja, az Adatkezelő e jogos érdekének fennállásáig. 6 6.3 A Felhasználó által megadott Személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a Felhasználó a Szolgáltatásról – az adott felhasználói névvel – ki nem iratkozik, vagy egyébként nem kéri a Személyes adatok törlését. Ez esetben a Személyes adat az Adatkezelők rendszereiből törlődik. A Felhasználó által megadott Személyes adatok – abban az esetben is, ha a Felhasználó a Szolgáltatásról nem iratkozik le vagy regisztrációja törlésével csak a belépési lehetőséget szüntette meg, és az azokban tárolt hozzászólások és feltöltött tartalmak megmaradnak – addig kezelhetőek az Adatkezelők által, amíg a Felhasználó kifejezetten írásban nem kéri azok Adatkezelésének megszüntetését. A Felhasználó Adatkezelés megszüntetésére irányuló, a Szolgáltatásról való leiratkozás nélküli kérése a Szolgáltatás igénybe vételéhez fűződő jogát nem érinti, azonban előfordulhat, hogy Személyes adatok megadása hiányában egyes Szolgáltatásokat nem tud majd igénybe venni. 6.4 Az Ügyfél által megadott Személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg az Ügyfél kifejezetten nem kéri az adatainak törlését. Az Ügyfél a részére küldött hírlevelekről bármikor leiratkozhat, ez azonban nem jelenti automatikusan, hogy az Indamedia Sales az Ügyfelet a partnerei adatbázisából törli. 6.5 Jogellenes, megtévesztő Személyes adat használata esetén vagy a Felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az Media Future Zrt. jogosult a Felhasználó Személyes adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor – bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén – jogosult a Személyes adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára megőrizni is. 6.6 A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. Az Adatkezelők biztosítják, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok egyéb Személyes adatokkal – a jogszabály által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Ha a Felhasználó Személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását megszüntette, vagy a Szolgáltatásról leiratkozott, úgy ezt követően a technikai adatokról az ő személye – nyomozó hatóságokat illetve szakértőiket ide nem értve – nem lesz beazonosítható. 6.7 Amennyiben bíróság vagy hatóság jogerősen elrendeli a Személyes adat törlését, a törlést az Adatkezelők végrehajtják. Törlés helyett az Adatkezelők – a Felhasználó tájékoztatása mellett – korlátozzák a Személyes adat felhasználását, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekét. A Személyes adatot az Adatkezelők mindaddig nem törlik, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a Személyes adat törlését kizárta. VII. Adatbiztonság, a Személyes adatok megismerése 7.1 Az Adatkezelő gondoskodik az általa kezelt Személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. A Adatkezelő a Személyes adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. 7.2 Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adatokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően tartja nyilván, biztosítva, hogy a Személyes adatokat csak azok a munkavállalók, és egyéb a Adatkezelő érdekkörében eljáró személyek ismerhessék meg, akiknek erre munkakörük, feladatuk ellátása érdekében szükségük van. Az Adatkezelő munkavállalói egyedi kereséseket, az adatokon egyedi műveleteket csak a Felhasználó kérésére végeznek, vagy abban az esetben, ha ez a szolgáltatás nyújtása érdekében szükséges. 7.3 Az Adatkezelő a Személyes adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére. Az Adatkezelő több lehetséges 7 adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a Személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene. Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen: ● a jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem); ● az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (biztonsági mentés); ● az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem); ● az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, ezen belül a tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen események következtében bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról (archiválás, tűzvédelem). 7.4 A munkavállalók, és egyéb, az Adatkezelő érdekében eljáró személyek az általuk használt, vagy birtokukban lévő, Személyes adatokat is tartalmazó adathordozókat, függetlenül az adatok rögzítésének módjától, kötelesek biztonságosan őrizni, és védeni a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. 7.5 Az Adatkezelő az elektronikus nyilvántartást informatikai program útján üzemelteti, amely megfelel az adatbiztonság követelményeinek. A program biztosítja, hogy az adatokhoz csak célhoz kötötten, ellenőrzött körülmények között csak azon személyek férjenek hozzá, akiknek a feladataik ellátása érdekében erre szükségük van. VIII. A Felhasználó jogai, érvényesítésük módja 8.1 A Felhasználó illetve az Ügyfél kérheti, hogy bármelyik Adatkezelő tájékoztassa, hogy kezeli-e Személyes adatát, és ha igen, akkor az általa kezelt Személyes adatokhoz biztosítson számára hozzáférést. A Felhasználó / Ügyfél a Személyes adatok kezeléséről bármikor írásban, az Adatkezelők bármelyike címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve az adatkezeles@indamedia.hu vagy az adatkezeles@mediafuture.hu címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhet. A levélben küldött tájékoztatás kérést az Adatkezelők akkor tekintik hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján a Felhasználó / Ügyfél egyértelműen beazonosítható. E-mailben küldött tájékoztatáskérést a megkeresett Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó / Ügyfél regisztrált e-mail címéről küldik, ez azonban nem zárja ki, hogy az Adatkezelő a tájékoztatás megadása előtt a Felhasználót / Ügyfelet más módon is beazonosítsa. A tájékoztatáskérés kiterjedhet a Felhasználónak ill. az Ügyfélnek az Adatkezelők által kezelt adataira, azok forrására, az Adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges Adatfeldolgozók nevére és címére, az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a Személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg Felhasználó adatait. 8.2 A Felhasználó / Ügyfél kérheti az Adatkezelők által kezelt Személyes adatainak helyesbítését vagy módosítását. Figyelembe véve az Adatkezelés célját, a Felhasználó / Ügyfél kérheti a hiányos Személyes adatok kiegészítését. Az Felhasználó által az adott Szolgáltatáshoz kapcsolódóan megadott Személyes adatok a Szolgáltatások beléptető rendszerének beállításainál, illetve az egyes Szolgáltatásokhoz tartozó profil oldalakon módosíthatók. Személyes adat módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre. 8.3 A Felhasználó / Ügyfél kérheti az Adatkezelők által kezelt Személyes adatainak törlését. 8 A törlés megtagadható (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, vagy (ii) ha a Személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad; valamint (iii) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelők minden esetben tájékoztatják a Felhasználót ill. az Ügyfelet, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre. Az Felhasználó halála esetén a halotti anyakönyvi kivonat bemutatásával illetve másolatának a Szolgáltatás ügyfélszolgálati címére történő megküldésével az érintett bármely közeli hozzátartozója, illetve az, akit végrendeleti juttatásban részesített, kérheti az érintettel fennálló kapcsolatának igazolása mellett az érintettre vonatkozó adatok törlését. 8.4 A Felhasználó / Ügyfél kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelők korlátozzák, ha a Felhasználó / Ügyfél vitatja a kezelt Személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelők ellenőrizzék a Személyes adatok pontosságát. Az Adatkezelők megjelölik az általuk kezelt Személyes adatot, ha a Felhasználó / Ügyfél vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott Személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen. A Felhasználó / Ügyfél kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelők korlátozzák akkor is, ha az Adatkezelés jogellenes, de a Felhasználó / Ügyfél ellenzi a kezelt Személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását. A Felhasználó / Ügyfél továbbá akkor is kérhetik, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelők korlátozzák, ha az Adatkezelés célja megvalósult, de a Felhasználó / Ügyfél igényli azok Adatkezelők általi kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez. 8.5 A Felhasználó kérheti, hogy az Adatkezelők a Felhasználó által rendelkezésükre bocsátott és az Adatkezelők által automatizált módon kezelt Személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban részére átadja és/vagy azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsa. 8.6 A Felhasználó és/vagy az Ügyfél tiltakozhat Személyes adatainak kezelése ellen (i) ha a Személyes adatok kezelése kizárólag az Adatkezelőkre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelők, valamelyik Szolgáltatás üzemeltetője vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges; (ii) ha az Adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás; vagy (iii) ha az Adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor. Az Adatkezelők tiltakozás jogszerűségét megvizsgálják, és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítják, az Adatkezelést megszüntetik és a kezelt Személyes adatokat zárolják, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesítik mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett Személyes adatok korábban továbbításra kerültek. IX. Adatfeldolgozás 9.1 Az Adatkezelők tevékenységük ellátásához a jelen Tájékoztatóban fentebb nevesített Adatfeldolgozókat veszi igénybe. 9.2 Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelőkkel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. 9.3 Az Adatkezelők ellenőrzik az Adatfeldolgozók munkáját. 9.4 Az Adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybevételére csak az Adatkezelő hozzájárulásával jogosultak. 9 X. Külső szolgáltatók 10.1 A Szolgáltatások üzemeltetői vagy az Adatkezelők a Szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan számos esetben Külső szolgáltatókat vesznek igénybe, amely Külső szolgáltatókkal az Adatkezelő együttműködik. A Külső szolgáltatók rendszereiben kezelt Személyes adatok tekintetében a Külső szolgáltatók saját adatvédelmi tájékoztatójában foglaltak az irányadók. Az Adatkezelők minden tőlük telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a Külső szolgáltató a részére továbbított Személyes adatokat a jogszabályoknak megfelelőn kezelje, és azokat kizárólag a Felhasználó által meghatározott vagy a jelen Tájékoztatóban alább rögzített célra használja fel. Az Adatkezelő a Külső szolgáltatók számára végzett adattovábbításról a jelen Tájékoztató keretében tájékoztatja a Felhasználókat. 10.2 Webanalitikai és hirdetéskiszolgáló Külső szolgáltatók A Szolgáltatások oldalaihoz kapcsolódóan a Szolgáltatások üzemeltetői és/vagy az Indamedia Sales webanalitikai és hirdetéskiszolgáló Külső szolgáltatókkal működnek együtt. E Külső szolgáltatók hozzáférhetnek a Felhasználó IP címéhez, ezen felül pedig sok esetben sütik, esetenként web beacon (az IP cím, a látogatott honlap rögzítésére szolgáló, a honlapokon, esetenként e-mailekben vagy mobil applikációkban alkalmazott webes jelölő), clicktag (egy adott hirdetésre történt kattintást azonosító jelölő mérőkód) vagy egyéb kattintásmérők használatával biztosítják a Szolgáltatások személyre szabását vagy elemzését, statisztikák készítését. Az e Külső szolgáltatók által elhelyezett sütik bármikor törölhetők a Felhasználó készülékéről, a böngésző(k) megfelelő beállításainak kiválasztásával pedig általában visszautasítható a sütik használata. A Külső szolgáltatók által elhelyezett sütik beazonosítása az adott sütihez kapcsolódó domain alapján történhet. A web beacon, a clicktag és az egyéb kattintásmérők visszautasítására nincs lehetőség. E Külső szolgáltatók a részükre továbbított Személyes adatokat saját adatvédelmi tájékoztatóik szerint kezelik. Az Adatkezelővel együttműködő webanalitikai és hirdetéskiszolgáló Külső szolgáltatók: Adakezelő neve Adatkezelő címe Adatkezelési tájékoztató elérhetősége Digitális Közönségmérési Tanács Kft. 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 7- 9. http://www.gemius.hu/adatvedelmiiranyelvek.html Etarget SE Pribinova 25 811 09 Bratislava, Slovakia https://www.etarget.sk/privacy.php Gemius Hungary Kft. 1053 Budapest, Szép utca 5. 1. em. 2. https://www.gemius.com/privacypolicy.html Google Ireland Ltd. 18 Lower Leeson Street, Dublin 2, DO2 HE97 https://www.lobbying.ie/aboutus/our-policies/privacy-cookies/ HOPPex Kft. 1137 Budapest, Jászai Mari tér 5-6. http://hoppex.hu/adatvedelem/ The Rubicon Project Ltd. Walmar House 5th Floor 296 Regent St. London, W1B 3HR United Kingdom https://rubiconproject.com/privacypolicy/ 10.3 Fizetést biztosító Külső szolgáltatók A Szolgáltatások üzemeltetői az ellenérték fejében igénybe vehető egyes szolgáltatásaik, illetve a webshop szolgáltatás biztosításához kapcsolódóan fizetést biztosító Külső szolgáltatókkal szerződnek. A fizetést biztosító Külső szolgáltatók a rendelkezésükre bocsátott Személyes adatokat 10 (pl. név, bankkártya száma, bankszámlaszám stb.) a saját adatvédelmi tájékoztatóikban foglalt rendelkezéseknek megfelelőn kezelik, melyekről bővebb tájékoztatás az adott fizetést biztosító Külső szolgáltató honlapján érhető el. Az Adatkezelővel együttműködő fizetést biztosító Külső szolgáltatók: Adakezelő neve Adatkezelő címe Adatkezelési tájékoztató elérhetősége Barion Payment Zrt. 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. ép. 5. em. 5. http://secure.barion.com/Contract/G etDocument?key=akt 10.4 Egyéb Külső szolgáltatók Vannak olyan Külső szolgáltatók, amelyekkel sem a Szolgáltatások üzemeltetői, sem az Adatkezelő nem áll szerződéses jogviszonyban vagy az adott adatkezelés tekintetében szándékosan nem működik együtt, azonban ettől függetlenül is a Szolgáltatások honlapjaihoz – akár a Felhasználó közreműködése (pl. egyéni fiókjának a Szolgáltatáshoz kapcsolása) által, akár anélkül – hozzáférnek, és ez által a Felhasználókról vagy a Szolgáltatások honlapjain folytatott felhasználói aktivitásokról adatokat gyűjtenek, amelyekből esetenként – önállóan vagy más, e Külső szolgáltató által gyűjtött adatokkal összekapcsolva – alkalmasak lehetnek a Felhasználó azonosítására. Ilyen Külső szolgáltatók lehetnek különösen, de nem kizárólagosan: Adakezelő neve Adatkezelő címe Adatkezelési tájékoztató elérhetősége Facebook Ireland Ltd. Írország, Dublin 2, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, https://www.facebook.com/privacy https://www.facebook.com/about/p rivacy/update Google Ireland Ltd. 18 Lower Leeson Street, Dublin 2, DO2 HE97, Írország https://www.lobbying.ie/aboutus/our-policies/privacy-cookies/ Instagram LLC. Írország, Dublin, Grand Canal Dock Grand Canal Quay 4. http://instagram.com/legal/privacy/ https://www.facebook.com/about/p rivacy/update Infogram Software Inc. USA, Kalifornia, San Francisco, CA 94107, Bryant Street 450 https://infogram.com/privacy PayPal Holdings Inc. USA, California, San Jose, North First Street 2211 https://www.paypal.com/us/webapp s/mpp/ua/privacy-full Pinterest Europe Ltd. Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Írország. https://policy.pinterest.com/hu/priv acy-policy Playbuzz Ltd. USA, New York City https://www.playbuzz.com/PrivacyP olicy Twitter International Company Írország, Dublin, Fenian St 26. https://twitter.com/en/privacy/previ ous/version_12 Viber Media LLC. Luxemburg, Luxembourg 1536, Rue du Fossé 2. https://www.viber.com/terms/viberprivacy-policy/ Vimeo INC. USA, New York City, 10011, 555 West 18th St., 4th https://vimeo.com/features/videoprivacy Yahoo! EMEA Ltd. Írország, Dublin 1, North Wall Quay, Point Square 5-7. https://policies.oath.com/ie/hu/oath /privacy/index.html YouTube LLC. USA, Kalifornia, San Bruno https://policies.google.com/privacy? hl=hu 11 E Külső szolgáltatók a részükre továbbított Személyes adatokat saját adatvédelmi irányelveik szerint kezelik. XI. Adattovábbítás lehetősége 11.1 Az Adatkezelők egyes személyes adatokat az Adatkezelés céljára tekintettel az általuk bevont Adatfeldolgozók részére továbbíthatnak. Az Adatfeldolgozók a kapott Személyes adatokat az Adatkezelőkkel kötött adatfeldolgozói szerződésben foglaltaknak megfelelően kezelik, és más adatkezelési célra nem használhatják. 11.2 Az Adatkezelők minden lehetséges, rendelkezése álló beállítást elvégeznek annak érdekében, hogy az általuk kezelt Személyes adatokhoz Külső szolgáltatók ne, vagy csak olyan formában férjenek hozzá, amelyből az Érintett azonosítása nem lehetséges. 11.3 Az Adatkezelők jogosultak és kötelesek minden olyan rendelkezésére álló és általuk szabályszerűen tárolt Személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely Személyes adat továbbítására őket jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen Adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelők nem tehető felelőssé. 11.4 Az Adatkezelők az EGT területén tevékenykedő Adatfeldolgozók közreműködését veszik igénybe. Azonban az Adatkezelésbe bevont Adatfeldolgozók személyére tekintettel nem zárható ki teljes bizonyossággal, hogy nem kerülhet sor a hozzáférhetővé tett adatok EGT-n kívüli országba történő továbbítására. Az Adatkezelők az adattovábbítások korlátozása és az adatbiztonság növelése érdekében mindenekelőtt ellenőrizte az alkalmazott technikai beállításokat, és mindazon esetekben, ahol arra lehetőség nyílt, kizárták a további adatátadás lehetőségét. Ezzel párhuzamosan az Adatkezelők ellenőrizték és folyamatosan ellenőrzik, hogy azokban az esetekben, amikor nincs szükség arra, hogy a kezelt Személyes adatok alapján Érintett azonosításra kerüljön, az adatok az adatkezelés minél korábbi fázisában anonimizálásra kerüljenek, és lehetőség szerint semmilyen módon – sem közvetlenül, sem közvetve, sem bármilyen másik adattal való összekapcsolás útján – ne lehessen azokból az Érintettet azonosítani. 11.5 Amennyiben az Adatkezelő a Szolgáltatások oldalain elérhető valamely Szolgáltatás üzemeltetését vagy hasznosítását részben vagy egészben harmadik személy számára átadja, úgy az általa kezelt Személyes adatokat részben vagy egészben ezen harmadik személy számára a Felhasználó külön hozzájárulásának megkérése nélkül, azonban a Felhasználók megfelelő előzetes tájékoztatása mellett átadhatja az új üzemeltető részére azzal, hogy ezen adattovábbítás a Felhasználót nem hozhatja a jelen Tájékoztató mindenkor hatályos szövegében megjelölt adatkezelési szabályoknál hátrányosabb helyzetbe. Jelen pont szerinti adattovábbítás esetén az Adatkezelő az adattovábbítás előtt lehetőséget biztosít a Felhasználók számára arra, hogy az adattovábbítás előtt tiltakozzanak az adattovábbítás ellen. Tiltakozás esetén az adott Felhasználó adatainak a jelen pont szerinti továbbítása nem lehetséges. 11.6 Az Adatkezelők az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint a Felhasználó tájékoztatásának biztosítása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet. XII. Az Adatkezelési Tájékoztató módosítása 12.1 Az Indamedia Sales fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. 12.2 A Felhasználó következő belépéssel elfogadja a Tájékoztató mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes Felhasználók beleegyezésének kikérésére nincs szükség. 12.3 Az Ügyfelet az Adatkezelő legkésőbb a soron következő megrendelése visszaigazolásakor értesíti a Tájékoztató módosításáról, ezen túlmenően az Ügyfelek beleegyezésének kikérésére nincs szükség. 12 XIII. Jogérvényesítési lehetőségek 13.1 Bármilyen, Adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshetők az Adatkezelők munkatársai is az adatkezeles@indamedia.hu vagy az adatkezeles@mediafuture.hu e-mail címen. 13.2 A Felhasználó / Ügyfél az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; telefon: +36-1-391- 1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat. 13.3 A Felhasználó és az Ügyfél jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelők kérésre a Felhasználót tájékoztatja a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről. Budapest, 2021. március 22.

Hirdetnék